Khảo sát đánh giá chuỗi nông sản tỉnh Sơn La

Thực hiện hoạt động kế hoạch quý 4 dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc(VOF), từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 năm 2019, Văn phòng ADDA Việt Nam phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Hội Nông dân tỉnh Sơn La tiến hành khảo sát đánh giá chuỗi nông sản tại bản Nà Si huyện Mai Châu và Bản Nà Khái huyện Yên Châu. Mục đích của khảo sát lần này nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ hai sản phẩm thế mạnh của địa phương là Nhãn và Xoài Yên Châu. Nghiên cứu sẽ phân tích các thế mạnh, hạn chế trong sản xuất, thu mua, sơ chế và cung ứng để đưa ra các giải pháp chiến lược phát triển ngành hàng, tăng thu nhập cho người dân. Nhóm khảo sát đã phỏng vấn các hộ nông dân trong nhóm nông dân nòng cốt của Bản, gặp và trao đổi với đơn vị thu mua, các hợp tác xã, thương lái và đơn vị cung ứng.

  Phỏng vấn nhóm nông dân trồng nhãn bản Nà Si, Hát Lót, Mai Châu  

 Phỏng vấn Chủ Nhiệm HTX Xuân Tiến Yên Châu