Các dự án do tổ chức ADDA thực hiện tại Việt Nam

 

Các dự án đang triển khai:

 

 1. Dự án “Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam” (ESUP)

 

 

Các dự án đã hoàn thành:

 1. Quản lý dịch hại tổng hợp trong trồng rau và Tập huấn cho nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp (hoặc Quản lý dịch hại tổng hợp trong trồng rau, pha II);.
 2. Xây dựng khung cấu trúc của sản xuất và marketing nông nghiệp hữu cơ (còn gọi là Dự án Hữu cơ);
 3. Phát triển cộng đồng các dân tộc ít người (còn gọi là Dự án Phát triển cộng đồng);

 4. Tư vấn Pháp luật cho người dân nông thôn (còn gọi là Dự án Tư vấn pháp luật);
 5. Dự án Thêm cây
 6. Phát triển cộng đồng các dân tộc ít người, pha II (còn gọi là Dự án Phát triển cộng đồng, pha II);
 7. Tư vấn Pháp luật cho người dân nông thôn, pha II (còn gọi là Dự án Tư vấn pháp luật, pha II)
 8. Nâng cao năng lực các nhóm nông dân sở thích dân tộc ít người tại các tỉnh Nghệ An và Hòa Bình (còn gọi là Dự án FIGNAHB);
 9. Biến đổi khí hậu và đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam (còn gọi là dự án CEMI).
 10. Dự án về hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi phía Bắc (tên viết tắt CFP)

 11. Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phía Bắc Việt Nam
 12. Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam(VOF)