Tên dự án: Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam

Giai đoạn thực hiện:Từ tháng 1, 2019 đến tháng 12, 2021

Vùng dự án: Lai Châu và Sơn La

Ngân sách từ CISU: 4.000.000 DKK

Các đối tác: PanNature, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sơn La

Mục tiêu tổng thể

Khả năng phục hồi của người dân tộc thiểu số dễ bị tổng thương đối với biến đổi khí hậu tại vùng Tây bắcViệt Nam được tăng cường qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh phù hợp với khí hậu và sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định.

Các mục tiêu trước mắt

  • Trước ngày 31/12/2021, ít nhất 4 trên 6 nhóm nông dân thích ứng (FRG) và 2 đối tác là các tổ chức phi chính phủ địa phương tăng cường sự ảnh hưởng trong việc ra quyết định về phát triển nông thôn quốc gia.
  • Trước ngày 31/12/2021, 6 thôn/bản nông nghiệp thông minh phù hợp với khí hậu làm mô hình và mục tiêu vận động chính sách được hình thành ở tỉnh Sơn La và Lai Châu có ít nhất 70% trên tổng số 5.000 gia đình tham gia tại 2 tỉnh dự án tăng thu nhập ít nhất 40% từ việc bán sản phẩm nông nghiệp có chứng nhận PGS
  • Cuối dự án, các kết quả đạt được tại vùng dự án được chính quyền địa phương công nhận và được chia sẻ rộng rãi cũng như đưa ra thảo luận để tăng quy mô cấp quốc gia và quốc tế tại các buổi họp khác tại tiểu vùng hạ lưu sông Mekong.

Nhóm mục tiêu
Dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp cho khoảng  9.000 nông dân là người dân tộc thiểu số của 200 gia đình tại 6 thôn đại diện cho 6 vùng sinh thais nông nghiệp phía bắc Việt Nam