Dự án thêm cây

Thời gian triển khai: Tháng 10/2010 – Tháng 9/2013

Vùng dự án: Các huyện vùng núi của tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh

Ngân sách: USD 1.600.000

Các thách thức

Dự án tập trung vào các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến rừng và nạn phá rừng ở khu vực miền núi, một vấn đề chủ yếu gây ra bởi việc khai thác quá mức nguồn lợi lâm nghiệp và các thực hành sử dụng đất không bền vững. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn do thiếu mô hình đối phó hiệu quả thông qua hoạt động khuyến lâm có tổ chức hoặc hình thức nông dân tự vận động.

Đối với các nông dân riêng lẻ, những khó khăn gây ra bởi suy thoái rừng và đất có thể được tóm tắt như sau:

Nguy cơ xói mòn và mất chất dinh dưỡng trong đất. Một phần lớn hoạt động canh tác hiện nay đang diễn ra trên các sườn dốc khó tiếp cận và có nguy cơ xói mòn và rửa trôi đất.Thu nhập thấp và an ninh lương thực không đảm bảo. Một phần lớn dân số địa phương phụ thuộc vào canh tác ngô và sắn và có rất ít lựa chọn để tăng thu nhập và đảm bảo an ninh lương thực.Tiếp cận thông tin rất hạn chế. Khoảng cách địa lý và các vấn đề cơ sở hạ tầng đã làm chậm tốc độ phổ biến thông tin ở vùng cao. Ngoài ra, một phần lớn nông dân miền núi thuộc dân tộc ít người có ngôn ngữ riêng và nhiều người trong số họ, đặc biệt là phụ nữ, không biết nói hoặc đọc tiếng Việt. Điều này hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận các hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm của người dân, đồng thời hạn chế khả năng tham gia của họ vào hoạt động dân sự nói chung, giảm khả năng tác động đến hoàn cảnh của họ và hưởng lợi từ các sáng kiến hoặc mạng lưới phối hợp.

Các thách thức đặt ra với nông dân miền núi của Việt Nam là làm cách nào để quản lý đất đai của mình tốt nhất nhằm đảm bảo sản xuất, đồng thời giảm thiểu suy thoái đất ở mức chi phí chấp nhận được. Mặc dù trồng cây là một trong những giải pháp rõ ràng nhất, người dân thường không sẵn sàng trồng thêm cây do chi phí tương đối cao, các vấn đề liên quan đến hạt và cây giống, thời gian sản xuất kéo dài, nhận thức về các cơ hội thị trường và thông tin quản lý còn hạn chế.

Các chiến lược của Dự án

Dự án giải quyết các vấn đề nêu trên bằng cách khuyến khích trồng rừng để nâng cao và đa dạng hóa nguồn thu nhập, sử dụng và kiểm soát xói mòn đất một cách bền vững và thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua việc góp phần nâng cao năng lực của các viện nghiên cứu địa phương, nâng cao tính dân chủ và củng cố xã hội dân sự.

Cụ thể hơn, dự án sẽ giải quyết các vấn đề nêu trên như sau:

  • Khả năng tiếp cận các thông tin phù hợp liên quan đến trồng rừng bị hạn chế . Dự án tổ chức các lớp huấn luyện nông dân (FFS) về trồng cây và marketing. Bên cạnh đó, dự án cũng xây dựng giáo trình đào tạo để giảng dạy nông-lâm nghiệp và khuyến lâm để đảm bảo nguồn nhân lực vững vàng gồm các nông dân và cán bộ khuyến lâm trong tương lai với kiến thức đầy đủ về nông-lâm nghiệp và lâm trường.Khả năng tiếp cận nguồn cung ứng hạt và cây giống có chất lượng bị hạn chế.
  • Dự án tìm kiếm để đảm bảo khả năng tiếp cận hạt và cây giống được cải tiến và xác nhận bằng cách hỗ trợ các nhóm và mạng lưới nông dân cũng như các dịch vụ tự giúp đỡ xây dựng thỏa thuận với các nhà cung ứng.Kỹ năng marketing, thông tin và phối hợp bị hạn chế.
  • Dự án phổ biến thông tin về các lâm trường đã được cải tiến và hỗ trợ nông dân thành lập một mạng lưới hoặc hiệp hội những người trồng rừng tập trung vào marketing sản phẩm gỗ và lâm nghiệp quy mô nhỏ để các nhóm mục tiêu có khả năng tự giải quyết các thách thức một cách chuyên nghiệp.

Tổ chức Dự án

Dự án được thực hiện bởi hai tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch là Tổ chức Khuyến lâm Đan Mạch (DFE) và Tổ chức Nông nghiệp Phát triển Đan Mạch Châu Á (ADDA), với Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ là các đối tác địa phương.

Trách nhiệm của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh là triển khai dự án tại địa phương, bao gồm tập huấn, thành lập nhóm, các hoạt động nhóm, xây dựng mạng lưới và thành lập một tổ hợp tác/ hiệp hội những người trồng rừng. Mỗi Hội Nôn dân giám sát và điều phối công việc của các nhóm và các tập huấn viên.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ chịu trách nhiệm xây dựng một giáo trình mới để đào tạo cho các cố vấn lâm nghiệp trong tương lai, đồng thời lập hồ sơ, tài liệu và thông tin các lựa chọn và cơ hội cho các mạng lưới lâm trường.