Dự án Xây dựng khung cấu trúc của sản xuất và marketing nông nghiệp hữu cơ

Thời gian triển khai: Tháng 9/2004 – Tháng 10/2012

Vùng dự án: Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Giang và Tuyên Quang

Ngân sách: USD 2,240,000

Nhà tài trợ: Danida

Đối tác: Hội Nông dân Việt Nam

Kết quả Dự án

Dự án đã xác định mục tiêu phát triển của mình là các nhà sản xuất hữu cơ và người tiêu dùng được tổ chức thành các hợp tác xã/ tổ chức/ nhóm và quản lý hệ thống sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận và cung cấp những sản phẩm này cho thị trường địa phương.

Mục tiêu trước mắt của dự án là một khung cấu trúc của hệ thống sản xuất và thị trường cho nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, do Hội Nông dân Việt Nam xúc tiến, được hình thành và được các nhà sản xuất và người tiêu dùng ghi nhận.

Các kết quả của dự án bao gồm:
• Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ;
• Nâng cao năng lực marketing cho các sản phẩm hữu cơ;
• Các hệ thống trang trại hữu cơ được xây dựng tại các vùng sản xuất đã lựa chọn;
• Xác định được các điều kiện và hạn chế cụ thể của sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ tại một số vùng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam;
• Nâng cao năng lực của nông dân để sản xuất cây trồng hữu cơ có chất lượng cao;
• Xây dựng một khung cấu trúc cho một hiệp hội hữu cơ quốc gia;
• Xây dựng và vận hành một hệ thống cơ sở để kiểm tra và chứng nhận bên ngoài;
• Nâng cao nhận thức của chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế về nông nghiệp hữu cơ và các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ.

Vai trò và mức độ tham gia của ADDA vào Dự án

ADDA đóng vai trò quản lý chính và dự án được phối hợp thực hiện cùng Hội Nông dân Việt Nam. ADDA tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra và quản lý tài chính.