Dự án Quản lý dịch hại tổng hợp trong trồng rau và Tập huấn cho nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp

Thời gian triển khai: Pha I: Tháng 2/1999 - Tháng 2/2002; pha II: Tháng 6/2002 - Tháng 12/2005

Vùng dự án: Thành phố Hà Nội

Ngân sách: Pha I: USD 1.100.000; pha II: USD 1.200.000

Nhà tài trợ: Danida

Đối tác: Hội Nông dân Thành phố Hà Nội

Kết quả Dự án

Dự án đã tiến hành 384 lớp huấn luyện nông dân (FFS), trong đó, hơn 11.000 nông dân được tập huấn về các kỹ thuật trồng rau bền vững, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho người, mỗi lớp huấn luyện kéo dài 15 tuần. Tác động rõ rệt nhất của dự án là việc áp dụng rộng rãi các kỹ năng thực hành quản lý dịch hại tổng hợp trong trồng rau và các loại cây trồng khác trong vùng dự án, cho phép nông dân đưa ra các quyết định dựa trên kiến thức đã học được khi quản lý việc trồng rau và gia đình liên quan tới giá trị dinh dưỡng của các loại rau mình canh tác. Việc sử dụng thuốc trừ sâu giảm đáng kể và năng suất tăng 25-35% so với trước khi được tập huấn. Ngoài ra, dự án cũng đã thành lập được 115 nhóm sản xuất, nơi các thành viên cùng nhau lập kế hoạch canh tác và tiếp cận thị trường. Các nhóm và liên nhóm nông dân đã giúp nâng cao năng lực của Hội Nông dân địa phương và từ đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và lập kế hoạch sản xuất ở cấp cơ sở.

Điều kiện sống của các nông dân trồng rau tại Hà Nội đã được cải thiện rõ rệt trong 7 năm vừa qua. Điều này có thể được nhận thấy thông qua các chỉ tiêu như thu nhập cao hơn do năng suất cao hơn và chi phí cho phân bón và thuốc trừ sâu thấp hơn, sức khỏe được nâng cao và tiếp cận thị trường tốt hơn nhờ các nhóm nông dân đã được thành lập. Thông qua các chiến dịch truyền thông do dự án tổ chức, nhận thức về các vấn đề sức khỏe liên quan đến trồng rau của người nông dân đã được cải thiện trong phạm vi Hà Nội. Ở cấp cơ sở của Hội Nông dân, năng lực quản lý và tập huấn đã được bồi dưỡng, đảm bảo cho việc triển khai hoạt động vẫn được tiếp diễn sau khi dự án kết thúc.

Vai trò và mức độ tham gia của ADDA vào Dự án

ADDA đóng vai trò quản lý chính và dự án được phối hợp thực hiện cùng Hội Nông dân thành phố Hà Nội. ADDA tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra và quản lý tài chính.